Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

STUDIO DIVA

NAGELSTYLING & BEAUTY

Prijslijst 2020/2021

Behandelingen nagels en handen                                                                                                               Prijs incl. BTW

Nieuwe set gel tips of sjablonen naturel, french manicure en/of                                                                      € 55,00         

kleurengel

Nieuw verstevigen van de natuurlijke nagels met (builder) gel naturel,                                                          € 45,00

french manicure en/of kleurengel

Opvulbehandeling (builder) gel naturel                                                                                                                    € 36,00

Opvulbehandeling (builder) gel met french manicure en/of kleurengel                                                          € 41,00


Verharden (lakken) van de natuurlijke nagels met (fiber/rubber) gel naturel,                                                 € 35,00                         

french manicure en/of kleurengel

Verharden (lakken) van de natuurlijke nagels met building base gel naturel,                                                € 33,50         

french manicure en/of kleurengel

Verharden (lakken) van de natuurlijke nagels met gelpolish naturel,                                                               € 28,50

french manicure en/of kleurengel

Cosmetische behandeling van de natuurlijke teennagels met gel(polish)                                                      € 30,00

naturel, french manicure en/of kleurengel

Reparatie per nagel tijdens opvulbehandeling/tussentijds *                                                                  € 3,50/€ 9,50

Kunstnagels verwijderen (incl. nagelverzorging)                                                                                                     € 17,50

Nail art per nagel vanaf                                                                                                                                                 €   1,00

Nail art steentjes/Swarovski steentjes/stickers/Chrome per stuk                                                          € 0,25/€ 0,50

* Ik geef 1 week volledige garantie op een door mij geplaatste set en nabehandelingen. Bij regelmatige bijwerking (gemiddeld eens per 3 weken) is er 1 nieuwe nagel bij de behandelprijs inbegrepen. Meer nagels of langere tussenperiode worden in rekening gebracht! De garantie vervalt bij: zwangerschap, huidproblemen, nagelbijters en minderjarigen.

Producten

Producten                                                                                                                                                                            Prijs incl. BTW

       

Magnetic nagellak The Colors Basis Collectie                                                                                                                      € 14,50

Magnetic nagellak The Colors Hologram/Shimmers                                                                                                          € 14,50

Magnetic nagellak Spectrum Stripe It                                                                                                                                     € 14,50

Magnetic Basic Nail Care 15 ml (multicoat, Ridge filler, nail art sealer, nagelriemolie)                                           € 14,50

Magnetic Nail Force 15 ml (White Knight, Strong support etc.)                                                                                       € 19,50

Magnetic Cuticle oil pen (incl. 3 reserve tips)                                                                                                                         € 14,50

Magnetic Polish Corrector pen S.O.S. (incl. 3 reserve tips)                                                                                                 € 14,50

Magnetic Fiber Fizz (lijm)                                                                                                                                                             € 14,50

Magnetic Flexi, Boomerang en Blocks vijlen vanaf                                                                                                             €   2,50

Kadobonnen vanaf                                                                                                                                                                          € 10,00

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelstudio en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen nagelstudio

De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio 15 euro aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de nagelstudio de afspraak annuleren en toch 15 euro in rekening brengen. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.


4. Betaling

De nagelstudio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelstudio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met de nagelstudio is betaling in termijnen mogelijk.


5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de nagelstudio vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De nagelstudio neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


6. Geheimhouding

De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


7. Aansprakelijkheid

De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.


8. Garantie

De nagelstudio geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

• De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.

• De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

• De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.

• De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.

• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.

• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


9. Beschadiging & diefstal

De nagelstudio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.


10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de nagelstudio en de behandelende stylist. De nagelstudio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


11. Nail art

Indien de nagelstudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de nagelstudio. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstudio. De nagelstudio mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.


12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstudio het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.


13. Recht

Op elke overeenkomst tussen de nagelstudio en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden staan gepubliceerd op internet en zijn gedeponeerd ten kantoren van de Kamer van Koophandel te Utrecht. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.